องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ
                    
สภาพเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์  พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน
 การถือครองที่ดิน
                           
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ แต่เดิมที่ดินเป็นเขตป่าไม้ และป่าเสริมโทรมไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมารัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งจัดสรรให้ประชาชนในรูปของ สปก.4-01  นส.3  นส.3 ก. ฯลฯ เป็ยต้น

อาชีพ( แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล )
                            
ประขากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน  และอาชีพรับจ้างโดยไปทำงานในโรงงานต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงและต่างจังหวัด