องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

 

การศึกษา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์
-โรงเรียนประถมศึกษา 5 ศูนย์
-โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง
ฯลฯ

 

วัด/สำนักสงฆ์

 

ลำดับที่

ชื่อวัด-สำนักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

1.

วัดทับลานยุทยานสวรรค์

หมู่ที่ 1 บ้านทับลาน

 

2.

สำนักสงฆ์ขุนศรีชัยมงมคล

หมู่ที่ 2 บ้านขุนศรี

 

3.

สำนักสงฆ์แก้วไชยะ/พราหมณ์มณี

หมู่ที่ 3 บ้านบุพราหมณ์

 

4.

สำนักสงฆ์แสงธรรม/เขาทราย

หมู่ที่  4 บ้านกม.80

 

5.

วัดอุดมพฤกษาราม

หมู่ที่ 5 บ้านวังมืด

 

6.

สำนักสงฆ์วังขอนแดง

หมู่ที่ 6 บ้านวังขอนแดง

 

7.

สำนักสงฆ์วังหิน/คลองยางหมู่

หมู่ที่ 7 บ้านวังหิน

 

8.

สำนักสงฆ์วังใหม่เจริญธรรม

หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่

 

9.

สำนักสงฆ์อุดมบรรพตรัตนาราม

หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข

 

10.

สำนักสงฆ์วังธรรมปิฎก

หมู่ที่ 10 บ้านทับลานใน

 

 

 

 สาธารณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3แห่ง
-สถานพยาบาลเอกชน -แห่ง
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
อัตราการมีและใช้ส้วนราดน้ำ ร้อยละ100

ความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
-สถานีตำราวจภูธร                                        1แห่ง     (บ้านวังขอนแดง)
-สถานีดับเพลิง                                           1 แห่ง    (ศูนย์ อปพร. อบต.บุพราหมณ์)
-ตู้ยามตำรวจทางหลวงนาดี                            1 แห่ง   (บ้านขุนศรี)
-ศูนย์ อปพร. อบต.บุพราหมณ์                         1 แห่ง   (บ้านทับลาน)
-ศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย