องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ข้อมูลอื่นๆ
1.   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มีป่าไม้และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ควรพัฒนาได้แก่ อุทยานแห่งชาติทมับลาน อ่างเก็บน้ำทับลาน น้ำตกเหวนกกก น้ำตกบ่อทอง น้ำตกเวฬุวลัย น้ำตกหัวยหินลับ

2.   ผลผลิต ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตที่สำสัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ไม้ผล และไม้โตเร็วชนิดต่าง

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์เป็นแหล่งต้นลำธารซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปราจีน(แม่น้ำบางปะกง) และแหล่งน้ำธรรมชาตินี้ ถ้าได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำโดยทำฝาย/ทำนบ/อ่างเก็บน้ำ
4.  แหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใด้เป็นอย่างดี อันได้แก่ น้ำตกเหวนกกก น้ำตกบ่อทอง น้ำตกหินดาด แก่งลำพญาธาร อุทยานแห่งชาติทับลาน อ่างเก็บน้ำทับลาน จุดชมวิวทะเลหมอก และน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่งในพื้นที่