องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

ประวัติและความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา :
ครั้งแรก ตำบลบุพราหมณ์อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรีำ ต่อมาปี พ.ศ. 2517 อำเภอกบินทร์บุรีำได้แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นกิ่งอำเภอนาดี ในปี พ.ศ. 2522 ยกฐานะเป็นตำบลบุพราหมณ์ ประกอบด้วยกันหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านครั้งแรกต่อมาปี พ.ศ.2524 กิ่งอำเภอนาดี ได้ยกระดับเป็น อำเภอนาดี ปัจจุบันตำบลบุพราหม์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ บ้าน กม.80 บ้านวังมืด บ้านวังขอนแดง บ้านวังหิน บ้านวังใหม่ บ้านแสนสุข บ้านทับลานใน