องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

สำนักงานปลัด
 
  นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นายรณชัย  แก้วอุดม นายอาณัติ  เผ่าทหาร
นายไชยันต์  ลาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวนวลประภา  ใจรักษ์  - ว่าง -
นางทิวาพร  ธนาคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นางมณฑิรา  อินทวี นายวชิรเจต  พาพันธุ์  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
 

 
นายภูดิส บุญประคอง นายสมหมาย    นิลเพชร นายองอาจ พรมภักดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 

   นายเสริม ประถมพรมราช
 
 
 
 พนักงานตกแต่งสวน