องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

สำนักงานปลัด
 
  นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายรณชัย  แก้วอุดม นายอาณัติ  เผ่าทหาร
นายไชยันต์  ลาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
นางสาวนวลประภา  ใจรักษ์  - ว่าง -
นางทิวาพร  ธนาคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  
นางมณฑิรา  อินทวี นายวชิรเจต  พาพันธุ์ นางสาวสุพัตรา ฝายจะโปะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

 
นายภูดิส บุญประคอง นายสมหมาย    นิลเพชร นายองอาจ พรมภักดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
นางสาวปทิตตา พันธ์สวัสดิ์
   นายเสริม ประถมพรมราช
นายสุริวงศ์  ห้ามกระโทก 
 
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 พนักงานวิทยุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

              
           
นายเสงี่ยม ทองจันทรา นายสุมิตร  บุญประดิษฐ นายสมพงษ์  สิงห์แก้ว
พนักงานตกแต่งสวน พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ 

นายวิทยา  เฮียงโฮม นางสนทา  มุ่งเจริญ นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา
พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คนงาน

นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายบุญมี ทาสังข์
คนงาน คนงาน