องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

กองคลัง
 
นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)


นางสาวพัทธนันต์ ไชยอ้าย

นางสาววนัญญา  สุดดี

นางสาวขนิษฐา จันทะคาม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     ปฎิบัติงาน

 
 
 นางสาวสกุลรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ
นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล นางสาวธัญญากร หลิตากิจ          
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ