องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสาวชินนาฎ  กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 


 

 
นายชาญชัย บุญสำเร็จ
นางสาวปวีณา ระโหฐาน
นางสุภาพ อุบลรัศมี
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ครู คศ.1
     
 นางนงเยาว์ กวางแก้ว
น.ส.นิตยา บัวระบัติ
นางรัตนาภรณ์ เจริญสูงเนิน
 ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.2
     
นางสาววิสา ประถมพรมราช
น.ส.นารีรัตน์ มานะดี นางสาวฐานิตา อยู่รอด
 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
  น.ส.กรรณิการ์ ปานอุทัย  น.ส.น้ำฝน  ก๋งเทเวศน์ นางสาวสุดารัตน์ บุตรวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
 


 
 นางสาวชุลีพร  เกิดแก้ว นางสาวพรนภา อรรคนิมาตย์ นางสาวน้ำฝน ชอบสระน้อย
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
     
  นางสาวสุทัตตา  แพงดี  

 ผู้ดูแลเด็ก