องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นายรุธ  พันธ์ภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 ว่าง   น.ส.ปวีณา  ระโหฐาน
 นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางนงเยาว์ กวางแก้ว
น.ส.นิตยา บัวระบัติ
นางรัตนาภรณ์ เจริญสูงเนิน
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสุภาพ อุบลรัศมี
น.ส.นารีรัตน์ มานะดี น.ส.สุธิดา จันภิบาล
  ครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  น.ส.กรรณิการ์ ปานอุทัย  น.ส.น้ำฝน  ก๋งเทเวศน์ นางสาวมาลิน  อ่อนผิวดี  
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 

 นางสาวจินตนา  กลิ่นดอกแก้ว นางนุจรีย์  สีประหลาด นางสาวดวงใจ  พาชีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวธันย์ชนก  ดีดสี นางสาววาสิตา  นาคผักแว่น  
 นางสาวชัชชมนต์  บัวคลี่
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
 
 

 นางสาววิสา  ประถมพรมราช 

    ผู้ดูแลเด็ก