องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  

“บุพราหมณ์เมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชั้นนำ”

 

พันธกิจการพัฒนา

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนของประชาชนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สมารถสร้างรายได้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

7.พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น