วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของสำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 9496 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (เส้นจากบ้านนายชัยวัฒน์ไปทางแนวเขตป่าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของกองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของกองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง