วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๑๑-๖๖-๐๐๐๔ และ ๗๑๑-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ (คุ้มบ้านแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ (คุ้มวัด กม.๘๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑ งาน ตามโครงการเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (แบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ โวลต์ ๙๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก) หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ) หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ ๙๔๙๖ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 3) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567