กิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

  เชิญชวนรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตำบลบุพราหมณ์ จัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในระดับครัวเรือน

  กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”วันที่ 29 มีนาคม 2567

  ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร