องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มกราคม 2563


การประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ เพื่อมอบหมายภารกิจ ติดตามผลการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบโดยเคร่งครัด
2020-01-31