องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน [ 3 ต.ค. 2559 ]301
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]301
3 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]294
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]284
5 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]287