องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณ ะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ปราจีนบุ รี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕60 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2560