องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.


เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านคณิสร รีสอร์ท ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของศูนย์ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้รับการทบทวนความรู้ และเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ การอพยพผู้ประสบภัย ด้านการรักษาพยาบาล การอนามัย การจัดระเบียบภายในสถานที่รองรับการอพยพและภัยด้านอื่นๆ อีกทั้งเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-18
2021-08-11
2021-07-20
2021-07-01