องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลเป็นคณะกรรมการ


จัดประชุมประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบล

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28