องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


ผู้บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบาย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ วันที่ 13 มีนาคม 2566


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2566  ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดย นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประธานในที่ประชุม ได้มีการประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ ผู้บริหาร หนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การปริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy! ทุกว่าระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเสียงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29