องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ.086-3556629
 
 
นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติอต่อ.092-2677996

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ.086-3556629
 

นายบัญหยัด พาทอน

นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.094-4572039
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติอต่อ.092-2677996