องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

นายบัญหยัด พาทอง

นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม