องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

  นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศุภพงษ์ ผึ่งบรรหาร นายกิตติศักดิ์ คุมสุข
นายอาณัติ  เผ่าทหาร 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนวลประภา  ใจรักษ์ นางมณฑิรา  อินทวี
นายสงกรานต์ มีมาก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  
นายศุภกฤต พูนเกษม
นายพงษ์ศักดิ์ ลือเรื่อง
นายภูดิส บุญประคอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปวีณา ระโหฐาน นางสาวสุพัตรา ฝายจะโปะ นายสุริวงศ์  ห้ามกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายองอาจ  พรมภักดี นายสมหมาย  นิลเพชร
นายเสริม ประถมพรมราช
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
พนักงานวิทยุ


นายสุมิตร  บุญประดิษฐ นายสมพงษ์  สิงห์แก้ว - ว่าง -
พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


นายวิทยา  เฮียงโฮม นายเสงี่ยม  ทองจันทรา นางสาวอาภรณ์ สิงห์เรือง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง
นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายบุญมี  ทาสังข์
คนงาน คนงาน คนงาน