องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายศุภพงษ์ ผึ่งบรรหาร นายกิตติศักดิ์ คุมสุข
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกร ปก./ชก.
นายศุภพล จันทร์มา นางสาวศิรินทร ชอบทองหลาง
นายสงกรานต์ มีมาก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


- ว่าง - นายพงษ์ศักดิ์ ลือเรื่อง
นายภูดิส บุญประคอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุชา  นาเสาร์   
นายธฤต  เนียมฉิมพลี 
ว่าง
ผู้ช่วยนิติกร  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวแพรพลอย   เพิ่มพูน    
นายบุญมี  ทาสังข์ นายองอาจ  พรมภักดี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
ว่าง นายสมหมาย  นิลเพชร
นายเสริม ประถมพรมราช
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
พนักงานวิทยุ
นายวิทยา  เฮียงโฮม นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายสุมิตร  บุญประดิษฐ
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


ว่าง นายเสงี่ยม  ทองจันทรา นางสาวอาภรณ์  สิงห์เรือง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง
นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา  นายสราวุฒิ  จันสมดี    
ว่าง
คนงาน คนงาน คนงาน
ว่าง ว่าง ว่าง
คนงาน คนงาน  คนงานประจำรถขยะ


 ว่าง    
คนงานประจำรถขยะ