องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

  นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศุภพงษ์ ผึ่งบรรหาร นายกิตติศักดิ์ คุมสุข
นายอาณัติ  เผ่าทหาร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
- ว่าง - - ว่าง -
นายสงกรานต์ มีมาก
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  
นายศุภกฤต พูนเกษม
นายพงษ์ศักดิ์ ลือเรื่อง
นายภูดิส บุญประคอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปวีณา ระโหฐาน นางสาวสุพัตรา ฝายจะโปะ - ว่าง -
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายองอาจ  พรมภักดี นายสมหมาย  นิลเพชร
นายเสริม ประถมพรมราช
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
พนักงานวิทยุนายสุมิตร  บุญประดิษฐ - ว่าง - - ว่าง -
พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์นายวิทยา  เฮียงโฮม นายเสงี่ยม  ทองจันทรา นางสาวอาภรณ์ สิงห์เรือง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง
นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายบุญมี  ทาสังข์
คนงาน คนงาน คนงาน