องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สำนักปลัด

 -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายศุภพงษ์ ผึ่งบรรหาร นายกิตติศักดิ์ คุมสุข
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกร ปก./ชก.
นายศุภพล จันทร์มา นางสาวศิรินทร ชอบทองหลาง
นายสงกรานต์ มีมาก
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  
นายศุภกฤต พูนเกษม
นายพงษ์ศักดิ์ ลือเรื่อง
นายภูดิส บุญประคอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปวีณา ระโหฐาน - ว่าง - - ว่าง -
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายองอาจ  พรมภักดี นายสมหมาย  นิลเพชร
นายเสริม ประถมพรมราช
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
พนักงานวิทยุ


-ว่าง- นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายสุมิตร  บุญประดิษฐ
พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์นายวิทยา  เฮียงโฮม นายเสงี่ยม  ทองจันทรา นางสาวอาภรณ์  สิงห์เรือง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง
นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา - ว่าง - นายบุญมี  ทาสังข์
คนงาน คนงาน คนงาน