องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

  นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด


 

- ว่าง - นายรณชัย  แก้วอุดม
นายอาณัติ  เผ่าทหาร 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนวลประภา  ใจรักษ์ นางมณฑิรา  อินทวี
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
  
- ว่าง - นายพงษ์ศักดิ์ ลือเรื่อง
นายภูดิส บุญประคอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง - นางสาวสุพัตรา ฝายจะโปะ นายสุริวงศ์  ห้ามกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายองอาจ  พรมภักดี นายสมหมาย  นิลเพชร
นายเสริม ประถมพรมราช
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต
พนักงานวิทยุ


นายสุมิตร  บุญประดิษฐ นายสมพงษ์  สิงห์แก้ว - ว่าง -
พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


นายวิทยา  เฮียงโฮม นายเสงี่ยม  ทองจันทรา นางสาวอาภรณ์ สิงห์เรือง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง
นายพิสิษฐ์ โพธิ์นรา นายประพัฒน์พงค์ รุ่งเพชรเจริญ นายบุญมี  ทาสังข์
คนงาน คนงาน คนงาน