องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

นางสาววนัญญา  สุดดี

นางสาวพัทธนันต์ ไชยอ้าย

นางสาวขนิษฐา จันทะคาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

 
นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล
นางสาวสกุลรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ - ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญากร หลิตากิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ