องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

นางสาววนัญญา  สุดดี

ว่าง -

นายสมศักดิ์ สุขศรีแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล

นางสาวขนิษฐา จันทะคาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน 

นางสาวธัญญากร หลิตากิจ นางสาวอำภา โรนพิมาย
นางสาวสกุลรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ