องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

-ว่าง -

-ว่าง -

-ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
เจ้าพนกงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

นางสาววนัญญา  สุดดี

-ว่าง -

-ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

เจ้าพนกงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.


นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล

นางสาวสกุลรัตน์  รุ่งเพชรเจริญ

นางสาวจันจิรา  ทองเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 


นางสาวธัญญากร หลิตากิจ นางสาวอำภา  โรนพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ