องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ์ หลิตากิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

นางสาววนัญญา  สุดดี

นางสาวพัทธนันต์ ไชยอ้าย

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 
นางสาวขนิษฐา จันทะคาม
นางสาวณัชชา ปลั่งประมูล นางสาวสกุลรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

นางสาวธัญญากร หลิตากิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ