องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวชินนาฎ  กาญจนธนากุล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงสุนทร
- ว่าง - นางรัตนาภรณ์ เจริญสูงเนิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี ครู คศ.2นางสาวนิตยา บัวระบัติ  นางนงเยาว์ กวางแก้ว นางสุภาพ อุบลรัศมี
 ครู คศ.2 ครู คศ.2
 ครู คศ.1


นายชาญชัย บุญสำเร็จ - ว่าง - นางสาวนารีรัตน์ มานะดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก


 
- ว่าง - นางสาวกรรณิการ์ บุตรดีวงศ์ างสาววิสา ประถมพรมราช
 ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 
  นางสาวน้ำฝน  ก๋งเทเวศน์ - ว่าง - นางสาวฐานิตา อยู่รอด
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก

 


นางสาวสุดารัตน์ บุตรวิเศษ นางสาวชุลีพร  แก้วเกิด นางสาวนทีทิพย์ นรดี
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรนภา อรรคนิมาตย์ นางสาวน้ำฝน ชอบสระน้อย - ว่าง -
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก