องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

“บุพราหมณ์เมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชั้นนำ”

 

พันธกิจการพัฒนา

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนของประชาชนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สมารถสร้างรายได้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

7.พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น