องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์