องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์