องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์