องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่1

    รายละเอียดข่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 27    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่1
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์